Praktijkvoorwaarden/betalingsvoorwaarden

PRAKTIJKVOORWAARDEN

 • 1. De volgende praktijk- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen M. van der Hulst Psycholoog en de particuliere cliënt.
 • 2. Door het maken van een afspraak wordt een behandelrelatie aangegaan en hierdoor verklaart de cliënt zich akkoord met de praktijkinformatie en de praktijk- en betalingsvoorwaarden zoals te vinden op de website van M. van der Hulst Psycholoog.
 • 3. De particuliere cliënt is verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen welke voorwaarden voor uitvoering en vergoeding door zijn/haar verzekering gehanteerd worden. Ingeval er geen vergoeding (meer) plaatsvindt door de verzekering komen de kosten voor eigen rekening.
 • 4. Het afzeggen van afspraken dient uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak te gebeuren. Indien een gemaakte afspraak door cliënt niet wordt afgezegd of wordt afgezegd binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, is de behandelaar gerechtigd om de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen bij de cliënt. Deze kosten bedragen €30,-
 • 5. M.van der Hulst Psycholoog is wettelijk verplicht om de behandeling af te rekenen op basis van de door de NZa vastgestelde eindtarieven voor de zorgproducten kort, middel, intensief of OZP.
  Ieder zorgproduct kent, inclusief de intake, een gemiddelde behandeltijd; een langere of kortere behandeltijd heeft geen invloed op het te declareren eindtarief.
  Ieder zorgproduct kent directe en indirecte tijd; dit is in het NZa eindtarief verrekend.
 • De tarieven die M. van der Hulst Psycholoog hanteert zijn -conform de tarieven van de NZa- als volgt:

  2019
  Prestatie Kort 3-4 gesprekken € 507,62
  Prestatie Middel 5-6 gesprekken € 864,92
  Prestatie Intensief 7-12 gesprekken € 1.356,25
  Prestatie Chronisch 10 gespr. over 12 mnd € 1.251,70
  Onvolledig Behandeltraject 1-2 gesprekken € 207,19


Betalingsvoorwaarden in navolging van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).BETALINGSVOORWAARDEN

 • 1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
 • 2. De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 • 3. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de patiënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. De behandelaar brengt rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de patiënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 • 4. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald wordt een betalingsherinnering verstuurd. Hierbij zal de behandelaar uitdrukkelijk erop wijzen dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
 • 5. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
 • 7. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de behandelaar onder grote druk komen te staan. Hierdoor kan de behandelaar zich genoodzaakt zien om de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging. Na zorgvuldige afweging is de behandelaar gerechtigd om de behandeling in dit geval te beëindigen.